WRONG, "Kim Jong-Un" was the answer.
Next Question:

This dapper, distinguished fellow is….
  1. Narendra Modi
  2. Nawaz Sharif
  3. Joko Widodo
  4. King Abdullah II
  5. Manmohan Singh